+ 420 725 666 802

Podmínky obchodu

Dodací podmínky

Dodání zboží

Pokud je prodávajícímu něco nejasné, má právo Vás kontaktovat prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu kupujícího zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.Termín dodání zboží závisí na druhu objednaného zboží.Na detailu každého výborku se zobrazuje textová informace o dostupnosti.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřit kupní smlouvu (např. s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně podmínek obchodu), apod.).

Dodavatel si vyhrazuje právo zvolit dopravu dle objednaného druhu zboží (váha, množství apod.) Cena za přepravu je vypočítána dle ceníku použitého přepravce.

Dobírka do jiných zemí není možná.

Příjemce zboží by měl ve vlastním zájmu překontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje se účast posádky vozidla. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Případné poškození se ohlašuje prodávajícímu nebi i přepravci ideálně ve lhůtě do 3 dnů od doručení zásilky. Pokud příjemce provede kontrolu nepoškozenosti obsahu až po odjezdu přepravní služby, případně poškození ohlásí provozovateli e-shopu nebo i přepravci ideálně ve lhůtě do 3 dnů od doručení zásilky.

Příjemce má nárok si zboží prohlédnout a vyzkoušet obdobně jako v kamenném obchodě, aniž by mu zanikla možnost vrátit zboží bez udání důvodů zpět prodávajícímu.

Záruční lhůta na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícímu.

Kupující obdrží daňový doklad k zakoupenému zboží při převzetí zboží, pokud si jej převezme osobně nebo bude přiložen u zboží v případě doručení třetí osobou.

Tento doklad slouží současně jako záruční list k zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové, podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, od dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně uvedení elektronického podpisu.

Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na smluvní vztah pordávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsané níže:

– Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu

– V případě stornování rezervované objednávky nebo vrácení zboží, může prodávajíci od kupujícho požadovat úhradu stornopoplatku do výše 10% celkové kupní ceny zboží z objednávky. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, dodvatel posoudí míru poškození a objednatel souhlasí s tím, že tyto náklady budou odečteny z vrácené částky.

– Z části “Práva z vadného plnění” je vyloučena informace “Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí”.

– V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.

 

 

Osobní vyzvednutí

Velkou výhodou je časová nezávislost na doručovateli. Pozor – před vyzvednutím zboží počkejte na e-mail a SMS s potvrzením. Pošleme vám je, jakmile je zboží na prodejně připraveno, proces totiž nějakou chvíli trvá. Na prodejně pro vás bude připraveno ještě následujícíh 5 kalendářních dnů. Pokud zboží v této době neodeberete, je uvolnědo do volného prodeje.

 

Weber MT

pouze při platbě předem na účet

 

 

Česká pošta

pouze náhradní díly do určité hmotnosti

 

 

Reklamační řád

Reklamační řád

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Reklamace je podmíněna prokázáním nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího, důkazem je zejména daňový doklad – faktura.

Reklamace, kterou uplatňuje kupující, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď opravou věci, nebo její výměnou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

Nárok na uplatnění může zaniknout pokud

– výrobek byl poškozen při přepravě – poškození zboží nebo obalu je nutné řešit ihned s dopravcem. Zákazník není povinen takové zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.

– výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

– výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje)

– výrobek byl poškozen působením živlů

– výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje)

– výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

 

Odstranitelné a neodtranitelné vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměru věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neostranitelné vady).

Pokud se jedná o jiné vady neostranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smouvy odstoupit.

 

Uplatnění reklamace

Kupující se při uplatňování reklamace může s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy (doklad o koupi) obrátit přímo na prodejce, nebo zboží zaslat do provozovny internetového obchodu prodávajícího spolu s popisem závady, dokladem o koupi a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět.

Po vyřízení reklamace bude kupující telefonikcy a písemně (na e-mailovou adresu) informován o výsledku řízení a bude s ním dohodnut způsob předání zboží / vrácení kupní ceny ev. podílu kupní ceny.

V případě neoprávněné reklamace bude kupující telefonicky nebo písemně konkaktován a bude mu navrhnut další postup řešení vzniklé situace (placená oprava, vrácení zboží bez opravy, ekologická likvidace apod.).

 

Kontakt na řešení reklamace

e-shop@d-servis113.cz

 

Možnosti platby

Platba při převzetí/dobírka

Platba při převzetí je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak za zboží zaplatit. Podle způsobu doručení si můžete vybrat mezi platbou v hotovosti nebo platbou platební kartou.

Hotově – při osobním vyzvednutí zboží přímo u prodávajícího.

Dobírkou – při přebírání zboží od doručovatele – zboží hradíte v hotovosti nebo v některých případech i platební kartou řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky.

 

Bankovním převodem

Platbu uhrazujte na základě potvrzení vaší objednávky, kterou Vám zašleme na email. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.

Číslo našeho účtu, vedeného u KB je 115-182230287/0100

Zboží standardně odesíláme obratem po připsání peněz na účet prodávajícího. Pro urychlení celé operace zašlete výpis z účtu, či složenku s uhrazenou platbou na email: e-shop@d-servis113.cz

 

Paypal

PayPal.com, je už víc než dekádu nejbezpečnější, nejpohodlnější a nejspíš nejrozšířenější způsob, jak platit po internetu služby i zboží z celého světa.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prodávající si váži důvěry kupujícího a zavazuje se, že bude chránit data, která byla uvedena při realizaci objednávky.

  1. Zpracování osobních údajů
    • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností.
    • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zřízení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
    • V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.